wtorek, 27 stycznia 2015

Dowodzenie rozstroju zdrowia przy mobbingu

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 21 czerwca 2013 r. (sygn. akt III BP 4/2012)

Mimo, że skutek mobbingu w postaci rozstroju zdrowia jest kategorią medyczną, opinia biegłych lekarzy - chociaż niewątpliwie przydatna w tego rodzaju procesach - nie zawsze jest koniecznym dowodem dla jego wykazania. W okolicznościach konkretnej sprawy fakt doznania przez pracownika rozstroju zdrowia może być bowiem udowodniony przy pomocy innych, przewidzianych procedurą cywilną środków, jak np. dokumentacji z przebiegu leczenia strony.

Źródło: www.sn.plZwolnienia pracowników - kryteria doboru

sobota, 24 stycznia 2015

Z orzecznictwa - zasady współżycia a obliczanie emerytury


Zasady współżycia społecznego nie mogą uzasadniać konstruowania innych zasad obliczania wysokości emerytury, niż wynikające z przepisów prawa ubezpieczeń społecznych. Tak jak świadczeniobiorca nie może żądać złagodzenia rygoryzmu prawa ubezpieczeń społecznych poprzez odwołanie się do konstrukcji nadużycia prawa podmiotowego, tak organ rentowy w oparciu o te przepisy nie jest uprawniony do zaostrzenia rygorów tego prawa. Ponadto przepis art. 5 k.c. stanowi podstawę obrony przed realizacją (wykonywaniem) prawa podmiotowego, jeśli pozostaje ona w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego i społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa, nie może natomiast stanowić samodzielnej podstawy dochodzonego roszczenia. Stąd też niemożliwe jest uwzględnienie żądania ustalenia wysokości świadczenia w oparciu o zasady współżycia społecznego.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 4 lutego 2014 roku (sygn. akt III AUa 642/13).

Z orzecznictwa - wypowiedzenie umowy a zwolnienie lekarskie

Pracownik obecny w pracy (wykonujący obowiązki wynikające z umowy o pracę lub też gotów do ich wykonywania), którego niezdolność do pracy została stwierdzona zaświadczeniem lekarskim, nie korzysta z ochrony przed wypowiedzeniem umowy o pracę ustanowionej w art. 41 k.p. Jeżeli jednak pozostaje on w pracy lub przybywa do pracy w celu załatwienia spraw ważnych dla pracodawcy lub zakładu pracy, to sąd powinien ocenić, czy wypowiedzenie umowy jest uzasadnione w rozumieniu art. 45 par. 1 k.p. oraz czy skorzystanie w takiej sytuacji przez pracodawcę z prawa wypowiedzenia umowy o prace nie jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (art. 8 k.p.). 
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 lutego 2014 roku (sygn. akt I PK 172/13 )

Z orzecznictwa - o odwołaniu od wypowiedzenia

Uprawdopodobnienie okoliczności uzasadniających przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę (tj. terminu z art. 264 par. 1 ustawy Kodeks pracy) ma miejsce już wtedy, gdy w świetle okoliczności sprawy, mimo nieusuniętych wątpliwości, istnieją podstawy do przyjęcia, ze uchybienie temu terminowi nastąpiło bez winy pracownika. Do przyjęcia uprawdopodobnienia nie jest konieczne usuniecie wszystkich wątpliwości.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 lutego 2014 roku (sygn. akt I PK 172/13 )


Z orzecznictwa - dopuszczalność złagodzenia rygorów prawa ubezpieczeń społecznych.

Do złagodzenia rygorów prawa ubezpieczeń społecznych nie stosuje się ani art. 5 k.c., ani art. 8 k.p., bo przepisy prawa ubezpieczeń społecznych mają charakter przepisów prawa publicznego. Tym bardziej rygorów tych nie można obostrzać z powołaniem się na wspomniane klauzule generalne. 
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 29 kwietnia 2014 roku (sygn. akt III AUa 683/13)

Z oczecznictwa - nadużycie prawa przez pracodawcę

Wyrok Sądu Okręgowego w Ostrołęce III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 
z dnia 17 listopada 2014 roku 
(sygn. akt III Pa 18/14)
 
Sprzeczna z zasadami współżycia społecznego jest sytuacja, gdy z jednej strony zapewnia się pracowników o przysługiwaniu im świadczeń, a z drugiej tym samym czasie prowadzi się rozmowy, które mają na celu uniemożliwienie wypłaty tych świadczeń.