czwartek, 5 marca 2015

Zakres dopuszczalności zawierania z zatrudnionym pracownikiem umowy cywilnoprawnej.Wprawdzie pracodawca może zawierać z zatrudnionym pracownikiem umowy cywilnoprawne, ale jedynie w zakresie obowiązków lub czynności, które nie są objęte treścią stosunku pracy ani zakresem obowiązków pracowniczych. W przeciwnym razie umowa cywilnoprawna na wykonywanie w istocie rzeczy tych samych obowiązków pracowniczych jest sprzeczna z prawem pracy oraz prawem ubezpieczeń społecznych lub zmierza do obejścia przepisów tych działów prawa, przeto jest nieważna w taki sposób, że w miejsce nieważnych postanowień umowy cywilnoprawnej wchodzą odpowiednie przepisy prawa pracy (art. 58 § 1 k.c. w związku z art. 300 k.p.), z konsekwencjami wynikającymi z imperatywnych norm prawa ubezpieczeń społecznych.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 grudnia 2014 r.
(sygn. akt III UK 69/14)

Źródło: http://www.sn.pl

O wykładni zakazu konkurencji

Zgoda na podjęcie zatrudnienia nie jest językowo równoznaczna ze zwolnieniem z zakazu konkurencji.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 listopada 2014 r.
(sygn. akt III PK 28/2014)

Źródło: www.sn.pl