środa, 8 października 2014

Z orzecznictwa

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsk z dnia 9 lipca 2014 r. (sygn. akt III AUa 1672/13)
 
Samo zawarcie umowy o pracę nie przesądza o nawiązaniu stosunku pracy, skoro dla jego bytu niezbędne jest, aby pracownik wykonywał pracę określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca zatrudniał pracownika za wynagrodzeniem (art. 22 § 1 k.p.). Jeżeli zatem strony umowy o pracę nie zamierzają wywołać skutku prawnego w postaci nawiązania stosunku pracy, a ich oświadczenia uzewnętrznione umową o pracę zmierzają wyłącznie do wywołania skutku w sferze ubezpieczenia społecznego, to taka umowa jako pozorna jest nieważna (art. 83 § 1 k.c.).

wtorek, 7 października 2014

Z orzecznictwa

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 października 2014 r. (sygn. akt I P 3/14)

Zapewnienie pracownikowi - kierowcy samochodu ciężarowego odpoczynku nocnego w kabinie samochodu ciężarowego podczas wykonywania przewozów w transporcie międzynarodowym nie stanowi zapewnienia przez pracodawcę bezpłatnego noclegu w rozumieniu § 9 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz.U. Nr 236, poz. 1991 ze zm.).


Dodać należy, że Sąd Najwyższy jak się wydaje wykluczył taką możliwość nawet gdy odpoczynek nocny w kabinie ma charakter godziwy tj. pracownikowi zapewniono bardzo dobre warunki takiego wypoczynku.

Uzasadnienie w sprawie nie zostało jeszcze opublikowane.

Z orzecznictwa

Niezależnie od komentarzy w kwestii stosowania przepisów prawa pracy w ramach niniejszego bloga prezentowane będą najnowsze orzeczenia z zakresu prawa pracy. 

Zacznę od najnowszego orzeczenia Sądu Najwyższego - orzeczenia o randze uchwały składu 7 sędziów, które uchyla dotychczasowe rozbieżności w orzecznictwie na temat stosowania przepisu  art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców. Wprawdzie ustawa ta utraciła moc w 2013 r., to jej skutki będą odczuwalne jeszcze przez najbliższe lata w momencie odchodzenia pracowników z przedsiębiorstw.

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 23 września 2014 r. (sygn. akt III PZP 2/14): Przekroczenie 24 miesięcznego okresu zatrudnienia, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 125, poz. 1035 ze zm.), jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony.

Uchwała została podjęta przy 1 zdaniu odrębnym.

wtorek, 9 września 2014

Czterdzieści lat minęło

Kodeks pracy, którym się dzisiaj posługujemy w tym roku (dokładnie 26 czerwca) skończył 40 lat (licząc od daty jego uchwalenia). Stąd często pojawiają się głosy, że do dzisiejszej rzeczywistości jest nieprzystosowany. Nie jest to do końca prawda bo jak na swoje lata przeszedł sporą (choć znając nasze prawodawstwo nie wiem czy rekordową) ilość liftingów.   

poniedziałek, 8 września 2014

"Fenomen" prawa pracy

Nie ukrywam, że zastanawiając się nad rozpoczęciem tego bloga rozważałam do kogo ma on być skierowany. Tak to już bowiem jest z prawem pracy, że jest to bodaj jedna z najbardziej "zantagonizowanych" dziedzin prawa (przy czym nie wiem czy teoretycy prawa zgodzili by się z określeniem dziedzina - ale to już mniejsza).